ޢާއްމު އިޢުލާނު

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ކ. ތަނބުރުދޫ ސަރަހައްދު ވަގުތީކޮށް ބަންދުކުރުން

17 އޯގަސްޓް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/405

ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/405 17 އޯގަސްޓް 2023

އެޓޭޗްމެންޓް (1)

  1. އިއުލާން (107.66 KB)