ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ބޭނުމަށް 2 ހައި-އިންޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – 3 ވަނަ އިއުލާން

20 އޯގަސްޓް 2023 (IUL)438-ICTU/438/2023/401

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    30 އޯގަސްޓް 2023 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-ICTU/438/2023/401 20 އޯގަސްޓް 2023