ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ފައިނޭންސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އެސިސްޓަންޓް (ބައެނިއަލް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ރިޕޯރޓް)

27 އޯގަސްޓް 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/419

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    7 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/419 27 އޯގަސްޓް 2023