ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް ޓެކްނިކަލް ކޯރޑިނޭޓަރ (ބައެނިއަލް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ރިޕޯރޓް)

27 އޯގަސްޓް 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/420

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    7 އޯގަސްޓް 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/420 27 އޯގަސްޓް 2023