ބީލަން

ފުވައްމުލަކުގައި އަދި އައްޑޫ ސިޓީގައި ހުރި ޕީ.ސީ.ބީ އެކުލެވޭ އާލާތްތައް އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫގައި ޤާޢިމްކުރެވޭ ނުރައްކާތެރި ކުނި އަދި ކެމިކަލް ރައްކާކުރާ މަރުކަޒަށް ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – ރައުންޑް 3

29 އޯގަސްޓް 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/430

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    6 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 11:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    12 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
3 (IUL)438-ENV/438/2023/430 29 އޯގަސްޓް 2023