ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ފައިނޭންޝަލް އޮޑިޓަރ (ގްރޭޓަރ މާލެ ވޯސްޓް މެނޭޖްމަންޓް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް-ޓު-އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް)

6 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (IUL)438-WMPC/438/2023/448

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    21 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 13:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WMPC/438/2023/448 6 ސެޕްޓެމްބަރ 2023