ބީލަން

މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓު އަޕްޑޭޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

12 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (IUL)438-CCD/438/2023/447

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    25 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2023/447 12 ސެޕްޓެމްބަރ 2023