ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް އެސިސްޓެންޓް (ނޭޝަނަލް އޯޒޯން ޔުނިޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް)

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/451

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    21 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/451 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2023