ބީލަން

ކްލައިމެޓް ރިސްކް އެސެސްމެންޓާއި އެޑެޕްޓޭޝަން ސަޕޯޓަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް

13 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (IUL)438-CCD/438/2023/439

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    8 އޮކްޓޯބަރ 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2023/439 13 ސެޕްޓެމްބަރ 2023