ބީލަން

އެމިޝަން ފެކްޓަރ ސްޓަޑީ ހެދުމަށް ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް – 2 ވަނަ އިއުލާން

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2023 (IUL)438-CCD/438/2023/463

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    16 އޮކްޓޯބަރ 2023 10:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
2 (IUL)438-CCD/438/2023/463 24 ސެޕްޓެމްބަރ 2023
1 (IUL)438-CCD/438/2023/400 15 އޯގަސްޓް 2023