ބީލަން

ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ކުޅި ސަރަޙައްދު ރިސްޓޯރކޮށް މެނޭޖްކުރުމަށް މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

10 އޮކްޓޯބަރ 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/479

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    18 އޮކްޓޯބަރ 2023 10:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    26 އޮކްޓޯބަރ 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/479 10 އޮކްޓޯބަރ 2023