ބީލަން

ފައިނޭންސް ޓްރެކްކުރުމުގެދާއިރާއިން ކޮންސަލްޓަންޓެއް ހޯދުމަށް (ނެޝަނަލީ ޑިޓަމައިންޑް ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް)

18 އޮކްޓޯބަރ 2023 (IUL)438-CCD/438/2023/480

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    31 އޮކްޓޯބަރ 2023 11:30:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2023/480 18 އޮކްޓޯބަރ 2023