ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ ހިނގަމުންދާ ގްރީން ބިލްޑިންގ އިމާރާތާއި އެނެކްސް ބިލްޑިންގ އިމާރާތް 01 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް، ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

26 އޮކްޓޯބަރ 2023 (IUL)438-AU/438/2023/478

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    8 ނޮވެމްބަރ 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/438/2023/478 26 އޮކްޓޯބަރ 2023