ބީލަން

ނޮލެޖް ސެންޓަރަށް ބޭނުންވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޖިޓަލް ބާރޑް ބުކް (ދޫނި ފޮތް) ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

29 އޮކްޓޯބަރ 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/498

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    13 ނޮވެމްބަރ 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/498 29 އޮކްޓޯބަރ 2023