ބީލަން

ލ. އަތޮޅުގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުން ޙާއްސަކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ސަރަހައްދު ތަކުގެ ބޭސްލައިން އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

30 އޮކްޓޯބަރ 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/499

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    16 ނޮވެމްބަރ 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/499 30 އޮކްޓޯބަރ 2023