ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީގެ ފަޔަރވޯލްގެ ސަބްސްކްރިޕްޝަން އާ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

30 އޮކްޓޯބަރ 2023 (IUL)438-ICTU/438/2023/497

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    9 ނޮވެމްބަރ 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ICTU/438/2023/497 30 އޮކްޓޯބަރ 2023