ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮގްރާމް އެނަލިސްޓް (ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އިނީޝިއޭޓިވް ފޯރ އިމްޕްރޫވްޑް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އޮފް ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން އެންޑް އެޑެޕްޓޭޝަން އެކްޝަންސް)

7 ނޮވެމްބަރ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/506

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    23 ނޮވެމްބަރ 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/506 7 ނޮވެމްބަރ 2023