ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެކްސްޕާޓް (އިމްޕްލިމެންޓިންގ ސަސްޓެއިނަބަލް ލޯ އެންޑް ނަން-ކެމިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ސިޑްސް)

19 ނޮވެމްބަރ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/512

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    4 ޑިސެމްބަރ 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/512 19 ނޮވެމްބަރ 2023