ބީލަން

2 އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރަންޖެހޭ 2 ޝެޑްގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

27 ނޮވެމްބަރ 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/496

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    10 ޑިސެމްބަރ 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/496 27 ނޮވެމްބަރ 2023