ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ފައިނޭންސް އެންޑް ޕޮލިސީ ސްޕެޝަލިސްޓް (އާރލީ އެކްޝަން ސަޕޯޓު ޕްރޮޖެކްޓް ފޯ ދަ ގްލޯބަލް ބައޯޑައިވާސިޓީ ފްރޭމްވާކް ޕްރޮޖެކްޓް)

28 ނޮވެމްބަރ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/535

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    12 ޑިސެމްބަރ 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/535 28 ނޮވެމްބަރ 2023