ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ (އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ސްޓްރެންތަނިންގ ފޮރ ދަ ސައުންޑް މެނޭޖްމެންޓް އޮފް ކެމިކަލްސް އެންޑް ވޭސްޓްސް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް)

28 ނޮވެމްބަރ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/537

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    12 ޑިސެމްބަރ 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/537 28 ނޮވެމްބަރ 2023