ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ (ރިވިއު އެންޑް އަޕްޑޭޓް އޮފް ދަ ނޭޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ފޮރ ދަ ސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަން އޮން ޕަރސިސްޓެންޓް އޯގަނިކް ޕޮލިއުޓެންޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް)

28 ނޮވެމްބަރ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/538

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    12 ޑިސެމްބަރ 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/538 28 ނޮވެމްބަރ 2023