ބީލަން

ިޖިޓަލް މޯލްޑިވްސް ފޮރ އެޑަޕްޓޭޝަން، ޑިސެންޓަރަލައިޒޭޝަން އެންޑް ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓުގެ މީޑިއާ ކޮންޓެންކްޓް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށާއި ކޮމިއުނިކޭޝަނަށް ބޭނުންވާ ކެމެރާ އަދި ކެމެރާއަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

3 ޑިސެމްބަރ 2023 (IUL)438-DMADD/438/2023/534

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    14 ޑިސެމްބަރ 2023 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-DMADD/438/2023/534 3 ޑިސެމްބަރ 2023