ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ހިނގަމުންދާ ގްރީންބިލްޑިންގ އިމާރާތުގެ 4 ވަނަ ފްލޯގެ ބައެއް ރޫމް ތަކުގެ މަރާމާތު މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

10 ޑިސެމްބަރ 2023 (IUL)438-AU/1/2023/36

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    20 ޑިސެމްބަރ 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2023/36 10 ޑިސެމްބަރ 2023