ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް އެސިސްޓެންޓް (ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ސޭފަރ އައިލެންޑް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް)

11 ޑިސެމްބަރ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/556

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    20 ޑިސެމްބަރ 2023 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/556 11 ޑިސެމްބަރ 2023