ބީލަން

އެއާރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގް ސްޓޭޝަން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

12 ޑިސެމްބަރ 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/540

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    28 ޑިސެމްބަރ 2023 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/540 12 ޑިސެމްބަރ 2023