ބީލަން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފު ކޮށް ބަލަހަށްޓާ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

20 ޑިސެމްބަރ 2023 (IUL)438-AU/1/2023/31

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    2 ޖަނަވަރީ 2024 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2023/31 20 ޑިސެމްބަރ 2023