ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮގްރާމް އެނަލިސްޓް (ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އިނީޝިއޭޓިވް ފޯރ އިމްޕްރޫވްޑް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އޮފް ކްލައިމެޓް މިޓިގޭޝަން އެންޑް އެޑެޕްޓޭޝަން އެކްޝަންސް)

21 ޑިސެމްބަރ 2023 (IUL)438-HRU/438/2023/571

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    2 ޖަނަވަރީ 2024 00:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2023/571 21 ޑިސެމްބަރ 2023