ބީލަން

ލާމު އަތޮޅުގެ ފަސްރަށެއްގައި 7 ސައިން ބޯޑު އިންސްޓޯލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

24 ޑިސެމްބަރ 2023 (IUL)438-ENV/438/2023/572

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    10 ޖަނަވަރީ 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2023/572 24 ޑިސެމްބަރ 2023