ބީލަން

އަމިއްލަ ތަކެތީގައި 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފު ކޮށް ބަލަހަށްޓާ ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

3 ޖަނަވަރީ 2024 (IUL)438-AU/1/2024/2

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    15 ޖަނަވަރީ 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2024/2 3 ޖަނަވަރީ 2024