ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ (ރިވިއު އެންޑް އަޕްޑޭޓް އޮފް ދަ ނޭޝަނަލް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޕްލޭން ފޮރ ދަ ސްޓޮކްހޯމް ކޮންވެންޝަން އޮން ޕަރސިސްޓެންޓް އޯރގަނިކް ޕޮލިއުޓެންޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް)

3 ޖަނަވަރީ 2024 (IUL)438-HRU/438/2024/02

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    14 ޖަނަވަރީ 2024 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2024/02 3 ޖަނަވަރީ 2024