ބީލަން

ބައެނިއެލް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ރިޕޯޓް މަޝްރޫޢުގެ އިންސެޕްޝަން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ބާއްވާނެ އިވެންޓް ހޯލާއި ހޯލުގައި ހުންނަން ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމަށް

21 ޖަނަވަރީ 2024 (IUL)438-CCD/438/2024/24

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    31 ޖަނަވަރީ 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2024/24 21 ޖަނަވަރީ 2024