ބީލަން

ގްރީން ބިލްޑިންގ އަދި ގޯޑައުން އިމާރާތުގައި ހަރުކުރެވިފައި ހުރި ފަޔަރ އެލާމް ސިސްޓަމް ސާވިސްކޮށް ބަލަހައްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

23 ޖަނަވަރީ 2024 (IUL)438-AU/1/2024/4

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    5 ފެބްރުއަރީ 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2024/4 23 ޖަނަވަރީ 2024