ބީލަން

ނެޝަނަލް ގްރީންހައުސް ގޭސް އިންވެންޓަރީ އާއި ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް މިޓިގޭޝަންގެ ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުމަށް

23 ޖަނަވަރީ 2024 (IUL)438-CCD/438/2024/25

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    7 ފެބްރުއަރީ 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2024/25 23 ޖަނަވަރީ 2024