ބީލަން

2 ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް އަދި 2 ލެޕްޓޮޕް ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

24 ޖަނަވަރީ 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/18

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    5 ފެބްރުއަރީ 2024 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/18 24 ޖަނަވަރީ 2024