ބީލަން

ހަޒާޑަސް ކެމިކަލް ވޭސްޓް މެނޭޖް ކުރާގޮތުގެ 4 ކޭސް ސްޓަޑީޒް ޑޮކިއުމަންޓް ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

29 ޖަނަވަރީ 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/17

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    19 ފެބްރުއަރީ 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/17 29 ޖަނަވަރީ 2024