ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް އެސިސްޓެންޓް (އިންޓަގްރޭޓެޑް ސަސްޓެއިންނަބަލް އެންޑް ލޯ އެމިޝަން ޓްރާންސްޕޯޓް އިން ދަ މޯލްޑިވްސް)

31 ޖަނަވަރީ 2024 (IUL)438-HRU/438/2024/47

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    11 ފެބްރުއަރީ 2024 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2024/47 31 ޖަނަވަރީ 2024