ބީލަން

ކޮންސަލްޓަންސީ ފޯރ ދަ ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް އެޕްލިކޭޝަން، ޓޫލްސް، ކޭ.ޕީ.އައިސް، ފޯ ނޮލެޖް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމަން ޕޭރމަންޓް ޕްލެޓްފޯރމް

31 ޖަނަވަރީ 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/36

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    12 ފެބްރުއަރީ 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/36 31 ޖަނަވަރީ 2024