ބީލަން

އިލެކްޓްރިކް ބައިކް އަދި އިލެކްޓްރިކް ބައިކް ޑޮކިންގް ސްޓޭޝަން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

1 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/35

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    18 ފެބްރުއަރީ 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/35 1 ފެބްރުއަރީ 2024