ބީލަން

ވެބްސައިޓް ހަދައިދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް – DMADD ޕްރޮޖެކްޓް

11 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)438-DMADD/438/2024/61

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    26 ފެބްރުއަރީ 2024 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-DMADD/438/2024/61 11 ފެބްރުއަރީ 2024