ޢާއްމު އިޢުލާނު

އެންހާންސިންގ ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ތްރޫ އެންވަޔަރަންމަންޓަލީ ރެޒިލިއަންޓް އައިލެންޑްސް (އެންދެރި) އިން ކިޔަވާ ކުދިންނަށް ދޭ މާލީ އެހީ – އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު

20 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/70

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    15 އޭޕްރިލް 2024 14:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/70 20 ފެބްރުއަރީ 2024