ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ސޯޝަލް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ސޭފްގާޑްސް ސްޕެޝަލިސްޓް (ގްރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް)

15 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)438-WMPC/438/2024/72

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    29 ފެބްރުއަރީ 2024 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WMPC/438/2024/72 15 ފެބްރުއަރީ 2024