ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

އިންފޮމޭޝަން، އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޕެޝަލިސްޓް (ގްރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިމްޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް)

18 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)438-WMPC/438/2024/73

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    3 މާޗް 2024 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-WMPC/438/2024/73 18 ފެބްރުއަރީ 2024