ބީލަން

ހަޒާޑަސް ވޭސްޓް އިންވެޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ މަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދައުވަތު

21 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/62

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    4 މާޗް 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/62 21 ފެބްރުއަރީ 2024