ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް،އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ހިނގަމުންދާ ގްރީން ބިލްޑިން އިމާރާތާއި އަދި ވޭސްޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ 4 ވަނަ ފްލޯ އާއި 5 ވަނަ ފްލޯގެ ދޮރުތަކުގައި ރޯލާ ބްލައިންޑް ހަރުކޮއްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

21 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)438-AU/1/2024/8

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    7 މާޗް 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2024/8 21 ފެބްރުއަރީ 2024