ބީލަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ ހިނގަމުންދާ ގްރީން ބިލްޑިންގ ސްޓޮކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

21 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)438-AU/1/2024/9

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    7 މާޗް 2024 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-AU/1/2024/9 21 ފެބްރުއަރީ 2024