ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯރޑިނޭޓަރ (ނޭޝަނަލް އޯޒޯން ޔުނިޓްގެ ޕްރޮޖެކްޓް އިމްޕްލިމެންޓޭޝަން ޔުނިޓް)

29 ފެބްރުއަރީ 2024 (IUL)438-HRU/438/2024/91

  • ސުންގަޑި ތާރީޚު
    7 މާޗް 2024 12:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-HRU/438/2024/91 29 ފެބްރުއަރީ 2024