ބީލަން

ލެބޯރަޓަރީ ކޮންޒިއުމަބަލްސް ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

24 މާޗް 2024 (IUL)438-ENV/438/2024/126

  • މަޢުލޫމާތު ސެޝަން ބާއްވާ ތާރީޚް
    27 މާޗް 2024 12:00:00
  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    16 އޭޕްރިލް 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-ENV/438/2024/126 24 މާޗް 2024