ބީލަން

ބައެނިއަލް ޓްރާންސްޕޭރަންސީ ރިޕޯޓު ތައްޔާރުކުރުމަށް އެޑެޕްޓޭޝަން ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުމަށް

25 މާޗް 2024 (IUL)438-CCD/438/2024/128

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    6 މެއި 2024 11:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-CCD/438/2024/128 25 މާޗް 2024