ބީލަން

ސިސްޓަމްސް ރިކުއަމަންޓް ސްޕެސިފިކޭޝަން ރިވިއުކޮށް ޑިޒައިންކޮށް ތަރައްގީކުރުމަށް ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކޮންސަލްޓިންގ ފާރމެއް ހޯދުމަށް

26 މާޗް 2024 (IUL)438-DMADD/438/2024/131

  • ހުށަހަޅަންޖެހޭ ތާރީޚު
    25 އޭޕްރިލް 2024 10:00:00
ބުރު ރެފަރެންސް ނަމްބަރު. ޕަބްލިޝްކުރި ތާރީޚު
1 (IUL)438-DMADD/438/2024/131 26 މާޗް 2024